Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της  διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν  νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου «Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, να σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ  
ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΝΕΝΔΟΞΩ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ
ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

«Σύ γάρ εἶ τῆς ὄντως ἀληθινῆς Ζωῆς ἡ μήτηρ. Σύ εἶ τῆς ἀναπλάσεως τοῦ Ἀδάμ ἡ ζύμη. Σύ εἶ τῶν ὀνειδισμῶν τῆς Εὔας ἡ ἐλευθερία. Ἐκείνη μήτηρ χοός, σύ μήτηρ φωτός. Ἐκείνης τά τέκνα, λύπη· ὁ δε σός Υἱός, παγγενής χαρά». (Ἅγιος Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως, Εἰς τήν Κοίμησιν, PG 98, σ. 349).

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Πλήθη πιστῶν κατακλύζουν σήμερα τούς ἱερούς Ναούς, τίς πανσεβάσμιες Μονές καί τά ἅγια Προσκυνήματα πού ἡ εὐλάβεια τοῦ λαοῦ μας ἀφιέρωσε στό πάνσεπτο πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, γιά νά τιμήσουν μέ ὕμνους καί ὡδές πνευματικές τήν σεπτή της Κοίμηση. Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ὁ ἅγιος, ἄνδρες καί γυναῖκες, μικροί καί μεγάλοι, κληρικοί καί λαϊκοί, ἱκετευτικά προσβλέπουμε στήν πανακήρατη καί πανσεβάσμια μορφή Της, ἀναμένοντας γιά τήν ζωή μας τούς γλυκασμούς τῆς θείας εὐλογίας Της.  
 
Ἡ πληγωμένη ἀπό τήν θεία ἀγάπη ψυχή, ἀναγνωρίζουσα τήν καίρια συνεισφορά τῆς Κεχαριτωμένης Μαρίας στό σχέδιο τῆς σωτηρίας τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά καί τήν ἐνδύναμη πρός τόν Δεσπότη Χριστό ἀκοίμητη μεσιτεία Της, τήν ὀνομάζει ἀληθῆ Θεοτόκον, Μητέρα Θεοῦ καί ἀνθρώπων, προστάτιν καί φύλακα τοῦ κόσμου ὁλοκλήρου. Τήν τιμᾶ «ὡς Θεοῦ Μητέρα», γιατί προσέφερε ἐλευθέρως τήν ὕπαρξή Της, ὥστε νά σαρκωθῇ ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ. Τήν σέβεται ὑπερβαλλόντως ὡς«Ἀειπάρθενον», πρό τόκου,  ἐν τόκῳ καί μετά τόκον κατά τήν διδασκαλίαν τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. «Γοργοϋπήκοο», τήν ἀποκαλεῖ, γιατί ἀκούει γοργά καί ὑπακούει γλυκά τίς παρακλήσεις μας καί τίς μεταφέρει στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ. «Γλυκοφιλοῦσα» τήν προσφωνεῖ, γιατί τρυφερά τόν Υἱόν καί Θεόν Της καί Θεόν μας κατασπάζεται καί ὅλους μας μητρικά ἐναγκαλίζεται καί καταφιλεῖ. Ὡς «Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν» τήν μεγαλύνει, γιατί Ἐκείνη ἔγινε ἡ «Χώρα τοῦ ἀχωρήτου», ὁ ἔμψυχος θρόνος τοῦ παμβασιλέως Χριστοῦ. «Ἐλεοῦσα» τήν νιώθει, γιατί μέσα στήν φτώχεια μας καί τήν πληθώρα τῶν δυσκολιῶν, μᾶς ἐλεεῖ φιλόστοργα. Ὡς «Πονολύτρια» τήν γνωρίζει, γιατί στόν πόνο μᾶς παρηγορεῖ καί μᾶς στηρίζει. Γι’ αὐτούς τούς λόγους ὁ νεοφανής ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας πατήρ Πορφύριος ἔλεγε ὅτι «ὁ χριστιανός δέν μπορεῖ νά εἶναι χριστιανός ἄν δέν σέβεται καί ἀγαπᾶ τήν Παναγία».  
 
Ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἀποτελεῖ γιά ὅλους τούς Ὀρθοδόξους χριστιανούς ἕνα ἀληθινό θεομητορικό Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ. Ἡ στολισμένη μέ θεία δόξα Κοίμησή Της εἶναι ζωηφόρος, καθώς στό σεπτό Της πρόσωπο ἔχουν ὑπερβαθεῖ οἱ ὅροι τῆς φύσεως καί ὁ θάνατος νικιέται ἀπό τήν δύναμη τῆς ζωῆς. Ἑορτάζοντες τήν ἀθάνατον Κοίμησιν καί τήν εἰς τούς οὐρανούς ἁγίαν Μετάστασίν Της ὁμολογοῦμε πανηγυρικῶς τήν ἐν σώματι παρουσία τῆς Παναγίας μας στόν οὐρανό, πλησίον τοῦ Υἱοῦ Της, ἀπό τόν Ὁποῖον παραμένει στούς αἰῶνες ἀχώριστη, ὅπως μᾶς λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός. 
 
Στίς ἄχραντες μητρικές παλάμες Της ἐναποθέτουμε ὅλη τήν ζωή  μας. Στά πρεσβευτικά χέρια Της ἀκουμποῦν μέ ἐμπιστοσύνη οἱ κουρασμένες ψυχές μας καί οἱ ἀποσταμένες ἐλπίδες μας. Καί ὅταν τά νέφη τῶν λυπηρῶν μᾶς καλύπτουν, Ἐκείνη πάλι μᾶς ἐνθαρρύνει μέ τίς προσευχές Της, μᾶς ζεσταίνει μέ τήν συμπόνοια Της, μᾶς σκεπάζει μέ τήν ἀγάπη Της, μᾶς ἐμπνέει καί μᾶς διδάσκει μέ τήν ἁγία ζωή Της. Ἀπαρηγόρητες φαντάζουν σήμερα πολλές ἀνθρώπινες καρδιές ἀπό τήν κρίση, τήν φτώχεια, τόν φόβο, τήν ἀδικία, τήν σύγχυση, τά ἀδιέξοδα, τήν τρομοκρατία, τήν ἠθική καί πνευματική ἀνεστιότητα. Πολλοί ἄνθρωποι σήμερα βαδίζουν τό ζοφερό μονοπάτι τῆς ἀποστασίας τους ἀπό τόν Θεό, τραγικά μόνοι καί ἀπελπιστικά δυστυχεῖς. Τό μυστήριον τῆς ἀνομίας ἐνεργεῖται πλέον ἐμφανῶς καί προκλητικῶς σήμερα καί προλειαίνονται οἱ δρόμοι τῆς ἀπωλείας. Παρά ταῦτα ὅμως καί μέσα στήν ἄρνηση καί τόν ἠθικό καί πνευματικό τους κατήφορο οἱ κουρασμένοι στρατοκόποι τῆς ζωῆς ἀναζητοῦν ἀπεγνωσμένα πίστη, φῶς, ἐλπίδα, βεβαιότητα, στήριγμα, ὅραμα ζωῆς. Πρός τίνα καταφύγω; - ἀναρωτιοῦνται-. Ποῦ πορευθῶ; Ποιόν βοηθό θά ἔχω στίς θλίψεις μου; Ποιόν συνοδοιπόρο; Στά ἐναγώνια αὐτά ἐρωτήματα ἀπάντηση δίδει Ἐκείνη πού μᾶς δείχνει πάντα τόν Χριστό καί Σωτῆρα τοῦ κόσμου, Ἐκείνη πού πάντα εἶναι κοντά μας, ὡς ἄλλο γαλήνιο λιμάνι στή φουρτούνα, ὡς χαρά στή θλίψη, ὡς στοργική ἐπίσκεψη στήν ἀσθένεια, ὡς συγχώρηση στήν πτώση, ὡς φῶς στό σκοτάδι.  
          
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 
 
Σήμερα καθώς ζοῦμε σέ χρόνους πραγματικῶς ἀποκαλυπτικούς, ὅπου τά φρικώδη φαντάσματα τῆς ἀθεΐας ἀλλά περισσότερον τῆς ἀντιθεΐας, τῶν πολυειδῶν κρίσεων, τῆς κάθε λογῆς τρομοκρατίας, τῆς πνευματικῆς συγχύσεως, τῆς προκλητικῆς καταπατήσεως τῶν ἀρχῶν τῆς ἠθικῆς καί τῶν νόμων τῆς φύσεως, τῆς ποικιλώνυμης φτώχειας καί εὐτέλειας, τοῦ φόβου καί τῆς ἀγωνίας στοιχειώνουν ἀπειλητικῶς τήν ἀνθρώπινη ζωή ὅπου γῆς, ἄς ὑψώσουμε ἱκετευτικῶς νοῦ καί καρδία πρός τήν φιλόστοργη οὐράνια Μητέρα  μας, «τήν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον καί μεσιτείαις ἀμετάθετον ἐλπίδα», ἐπαναλαμβάνοντας ἀπό καρδιᾶς καί  μέ ὅση δύναμη ἔχουμε τήν προσευχή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ πρός Ἐκείνη, λέγοντες: «Δέξου, ἁγία Παρθένε, τόν ζῆλο μας πού ὑπερβαίνει τίς φτωχές μας δυνάμεις, καί χάρισέ μας τήν σωτηρία, τήν ἀποξένωση ἀπό τά ψυχικά πάθη, τήν ἀνακούφιση ἀπό τούς σωματικούς πόνους, τήν διάλυση τῶν πειρασμῶν, τήν γλυκειά γαλήνη στήν ζωή καί τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἐνίσχυσε τήν ἀγάπη μας γιά τόν θεῖο Υἱό σου καί κάνε τήν ζωή μας ἀρεστή σέ Ἐκεῖνον, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε νά γίνουμε, διά τῶν ἁγίων εὐχῶν σου, κληρονόμοι τῆς αἰώνιας βασιλείας Του». Ἀμήν.  
 
Ἡ χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος  τοῦ πανοικτίρμονος Θεοῦ  διά τῶν διαπύρων πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἴθε νά περισκέπουν ἁγιαστικῶς, σωστικῶς καί προστατευτικῶς τήν ζωήν σας.
 
Χρόνια πολλά, ἅγια καί θεοσκέπαστα
Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΑΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

16/08/2016

Στήν Ἱερά Μονή Προφήτου Ἠλιού τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, σήμερα Τρίτη 16 Αὐγούστου, συνῆλθε σέ ἔκτακτη Συνεδρίαση ἡ ἱερά Ἀδελφότητα, γιά νά ἐκλέξει  συμφώνως πρός τούς ἱερούς Κανόνας, τήν τάξιν τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας μας καί τόν Ἐσωτερικόν Κανονισμόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τήν νέα Ἡγουμένη, εἰς διαδοχήν τῆς ἀοιδίμου Γεροντίσσης Χριστονύμφης, κοιμηθείσης ἐν Κυρίῳ τήν 2αν Αὐγούστου ἐ. ἔ.  
 
Μετά τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, στήν ὁποία ἐχοροστάτησε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Θεολόγος, καί κεκλεισμένων τῶν θυρῶν τοῦ Καθολικοῦ ἐπηκολούθησε προσευχή καί ἐν συνεχείᾳ ἐκλήθησαν μία ἑκάστη ἀπό τίς ἱερές μονάστριες νά ψηφίσουν γιά τήν ἀνάδειξη τῆς νέας Γεροντίσσης. Νέα Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιού τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀναδείχθηκε μέ συντριπτική πλειοψηφία ἡ Ὁσιολογιωτάτη Μοναχή Ἀκυλίνα (κατά κόσμον Αἰκατερίνα Τσιμπίση). 
 
Μετά τό τέλος τῆς διαδικασίας, ἡ ὁποῖα διεξήχθη μέ ὑποδειγματική τάξη καί εὐλάβεια,  ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας εὐχήθηκε στήν νέα Γερόντισσα πλουσίαν τήν Χάριν τοῦ ἁγίου Θεοῦ εἰς τά νέα εὐθυνοφόρα καθήκοντά της, πρός δόξαν Θεοῦ, στηριγμόν καί προκοπήν τῆς ἱερᾶς Ἀδελφότητος.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

 

Ἐπίσκεψη ἐκπαιδευτικοῦ καί ψυχοφελοῦς χαρακτήρα στήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης πραγματοποιεῖ ὁμάδα 40 νέων, ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Ναζαρέτ τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, κατόπιν σχετικοῦ αἰτήματος τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου τους, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, πρός τόν Σεβ. Ποιμενάρχην τῶν Σερρῶν. 
 
Οἱ μαθητές φιλοξενοῦνται ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης στίς ἐκκλησιαστικές κατασκηνώσεις «Χριστοῦ Πηγή» στήν Χρυσοπηγή Σερρῶν ἀπό 12ης ἕως 18ης Αὐγούστου. Στό χρονικό αὐτό διάστημα θά ἐπισκεφθοῦν προσκυνήματα τῆς περιοχῆς μας, τήν πόλη τῶν Σερρῶν, καθώς καί ἄλλα πολιτιστικά ἀξιοθέατα καί προορισμούς τοῦ Νομοῦ. Ἤδη τήν Κυριακή 14 Αὐγούστου συναντήθηκαν μέ τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Θεολόγο στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Βύσσιανης Σερρῶν, ὅπου εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἐκκλησιασθοῦν καί νά χαροῦν τήν ἀρχοντική παραδοσιακή μοναστική φιλοξενία. Ὁ Σεβ. τούς ὑπεδέχθη μέ χαρά καί τούς εὐχήθηκε εὐλογημένη καί ψυχωφελῆ τήν διαμονή τους πλησίον μας, ἀναφερθείς στούς ἐγκάρδιους πνευματικούς δεσμούς πού τόν συνδέουν μέ τόν Σεβ. Ποιμενάρχη τους, Μητροπολίτη Ναζαρέτ κ. Κυριακόν, ἐκλεκτό μέλος τῆς Ἁγιοταφιτικῆς ἀδελφότητος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
24η Αυγούστου

Θα μπορούσε κανείς να σκανδαλισθή κι είναι αλήθεια πως πολλοί σκανδαλίζονται. Γιατί λοιπόν τόσος κατατρεγμός εναντίον των χριστιανών και της Εκκλησίας; Δεν έχουν οι χριστιανοί το Θεό μαζί τους; Γιατί ο Θεός δεν προστατεύει τους χριστιανούς και γιατί δεν φωτίζει τους εχθρούς της Εκκλησίας να δουν την αλήθεια; Την απάντηση την δίνει ο Ιησούς Χριστός σε τούτα τα λόγια· "...επιβαλούσιν εφ' ημάς τας χείρας αυτών και διώξουσι παραδιδόντες εις συναγωγάς και φυλακάς, αγομένους επί βασιλείς και ηγεμόνας ένεκεν του ονόματός μου· αποβήσεται δε υμίν εις μαρτύριον". Ακριβώς, απόδειξη και μαρτυρία πως ο Θεός είναι με τους χριστιανούς κι η αλήθεια μένει στην Εκκλησία, είναι ότι οι ειδωλολάτραι και οι ασεβείς κινούνται εναντίον τους. Μάταια όμως. Όσο εντείνεται ο διωγμός τόσο πληθαίνουν οι μάρτυρες, όπως είναι ο Ευτύχης, ο Τατίων κι ο Γεώργιος, των οποίων η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη.

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ