Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της  διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν  νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου «Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, να σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  2 4 1

 
Πρός τό φιλόχριστο πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
 
Τό Μαξίμειο Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὡς προσωπικό ὅραμα καί δημιούργημα τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου μας, Μητροπολίτου Μαξίμου, ἀποτελεῖ μία δημιουργική πνευματική κυψέλη πολιτισμοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ὅπου ὑπηρετοῦνται κατά τρόπον ἄριστον οἱ ἐκκλησιαστικές τέχνες, δηλαδή ἡ πατροπαράδοτη βυζαντινή ἐκκλησιαστική μουσική, ἡ παραδοσιακή δημοτική καί ἔντεχνη κοσμική μουσική, ἡ ἁγιογραφία κ.λπ. Ἡ σχολή εἰδικώτερα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί εἶναι ἀναγνωρισμένη ἀπό τό κράτος, καθώς παρέχει πτυχία καί διπλώματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἰσάξια τῶν ἄλλων Σχολῶν καί Ὠδείων τῆς χώρας. Σκοπός τῆς Σχολῆς εἶναι ἡ μελέτη καί καλλιέργεια τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς τῶν πατέρων μας καί ἡ ἑτοιμασία τῶν νέων ἱεροψαλτῶν, οἱ ὁποῖοι θά στελεχώσουν τά ἱερά ἀναλόγια τῶν Ἐκκλησιῶν μας καί ἰδίως αὐτά τῆς ὑπαίθρου. 
 
Ἡ ἐργώδης καί φιλότιμη αὐτή προσπάθεια συνιστᾶ μία ἔμπρακτη προσφορά ἀγάπης καί ποιμαντικῆς εὐθύνης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας πρός τό φιλόμουσο καί φιλόκαλο πλήρωμά της καί ἰδίως πρός τήν χρυσή ἐλπίδα μας, τήν νεολαία, καί ἀξίζει ἀνάλογης ἀποδοχῆς καί στηρίξεως ἀπό ὅλους μας. Τό ὑψηλό ἦθος, ἡ ἄριστη κατάρτιση καί ἐπάρκεια τῶν διδασκάλων τῶν διαφόρων σχολῶν πάνω στό γνωστικό τους ἀντικείμενο, συνθέτουν τίς πλέον εὐοίωνες προϋποθέσεις γιά τήν συνέχιση καί τήν περαιτέρω ἀνάπτυξη καί πρόοδο τῆς εὐλογημένης αὐτῆς προσπάθειας. 
 
Στόν ἴδιο φιλόξενο χῶρο τοῦ Μαξιμείου, ἐκτός τῶν Σχολῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί Ἁγιογραφίας στεγάζονται καί ἄλλες πνευματικές δραστηριότητες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ὅπως οἱ ἑβδομαδιαῖες συνάξεις τῆς Σχολῆς Γονέων, τά μαθήματα σπουδῆς στούς ἀρχαίους κλασσικούς συγγραφεῖς, τά μαθήματα ζωγραφικῆς καί ἐλευθέρου σχεδίου, ἡ παιδική ὀρχήστρα καί χορωδία, ἡ χορωδία νέων, τό κοινωνικό ἰατρεῖο καί φαρμακεῖο τῆς Ἐκκλησίας μας.
 
Ἐπίσης στούς δύο νέους ὀρόφους, πού ἀνηγέρθησαν τό 2009 μέ δαπάνες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στό Μαξίμειο Πνευματικό Κέντρο, στεγάζεται ἡ πλούσια σέ βιβλία πολυθεματική βιβλιοθήκη τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας «Μυριόβιβλος. 
 
Ὁ ἐφετεινός ἁγιασμός γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων στίς σχολές τοῦ Μαξιμείου Ἱδρύματος θά γίνει τήν Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου ἐ. ἔ. στίς 8:00 τό ἀπόγευμα στόν χῶρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς βιβλιοθήκης «Μυριόβιβλος» (Νικ. Νικολάου 21).
 
Οἱ ἐγγραφές σέ ὅλα τά τμήματα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Ἁγιογραφίας καί Παιδικῆς Χορωδίας ἔχουν ἀρχίσει καί συνεχίζονται καθημερινῶς ἕως τέλους Σεπτεμβρίου κατά τίς ἐργάσιμες ἡμέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) καί ὥρες (9:00-13:00 καί 18:00-20:30) στά γραφεῖα τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου. Τμήματα βυζαντινῆς μουσικῆς καί ἁγιογραφίας θά λειτουργήσουν ἐπίσης καί στήν Νιγρίτα. Ἡ ἐκμάθηση τῆς πατροπαράδοτης βυζαντινῆς μουσικῆς καί τῆς ἁγιογραφίας πλουτίζει τήν ὀρθόδοξη πνευματικότητά μας καί συνιστᾶ, ἰδίως γιά τούς νέους μας, ἕνα πολύτιμο ἐφόδιο ζωῆς στίς δύσκολες, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας ἐποχές μας καί μία δημιουργική ἀξιοποίηση τοῦ ἐλευθέρου χρόνου τους. Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία συνεκτιμῶσα τίς οἰκονομικές δυσκολίες τῆς ἐποχῆς μας φροντίζει ὥστε, τά τελευταῖα κυρίως χρόνια, τά δίδακτρα νά παραμένουν ἐξαιρετικά χαμηλά.   
 
Ἡ Ἐκκλησία μας καλεῖ ἐκείνους πού ἔχουν τήν ἔφεση γιά γνωριμία μέ τόν ἱερό καί συναρπαστικό κόσμο τῆς ἑλληνορθοδόξου παραδόσεώς μας νά ἀξιοποιήσουν καταλλήλως τήν παρεχομένη εὐκαιρία, ἐγγραφόμενοι στίς Σχολές τοῦ Μαξιμείου Ἱδρύματος. 
 
Τά ἀνωτέρω ἀνακοινούμενος στήν ἀγάπη σας εὔχομαι ἡ χάρις καί ἡ εὐλογία τοῦ Ἁγίου Θεοῦ νά εἶναι μαζί σας.
 
Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος
 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ (ΒΙΝΤΕΟ)

1ο και 2ο μέρος (Διάρκεια: 61' - 67')

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ (ΒΙΝΤΕΟ)

3ο, 4ο και 5ο μέρος (Διάρκεια: 57' - 54' - 60')

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ (ΒΙΝΤΕΟ)

6ο, 7ο και 8ο μέρος (Διάρκεια: 57' - 50' - 59')

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ (ΒΙΝΤΕΟ)

9ο μέρος (Διάρκεια: 67')

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ (ΒΙΝΤΕΟ)

10ο μέρος (Διάρκεια: 120')

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
21η Σεπτεμβρίου

Για τον Προφήτη Ιωνά, του οποίου σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη, είναι πολύ χαρακτηριστικά και αξιοπρόσεκτα όσα λέει ο Ιησούς Χριστός στα ιερά Ευαγγέλια. "Γενεά πονηρά και μοιχαλίς σημείον επιζητεί και σημείον ου δοθήσεται αυτή ει μη το σημείον Ιωνά του προφήτου. Ώσπερ γαρ εγένετο Ιωνάς ο προφήτης εν τη κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας, ούτως έσται και ο υιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύκτας". Η ιστορία του Ιωνά, που διαβάζεται στην Εκκλησία το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, είναι προφητικό περιστατικό και προτύπωση της τριημέρου ταφής και αναστάσεως του Κυρίου. Γι' αυτό η Εκκλησία ψάλλει την Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ· "Συνεσχέθη, αλλ' ου διηρέθη στέρνοις κητώοις Ιωνάς...". Δηλαδή, μέσα στην κοιλία του κήτους που τον κατάπιε, ο προφήτης Ιωνάς δεν διαλύθηκεν. Έτσι έγινε και με τον Κύριο· έμεινε στον τάφο "ακήρατος".

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ