Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της  διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν  νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου «Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, να σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

ΜΗΝΥΜΑ  ΕΠΙ  ΤΩ  ΝΕΩ  ΕΤΕΙ

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Γιά μία ἀκόμη φορά μᾶς ἀξιώνει ἡ ἀγάπη καί τό ἔλεος τοῦ Κυρίου μας νά δρασκελίσουμε μέ χρηστές ἐλπίδες ἀλλά καί μέ βαθειά περίσκεψη τό κατώφλι μιᾶς νέας χρονιᾶς. Καθώς κυρίαρχο θέμα τῶν ἡμερῶν μας φαίνεται νά εἶναι ἡ βαθιά οἰκονομική κρίση, πού πλήττει μέ ἰδιαίτερη σφοδρότητα καί τήν πατρίδα μας, γεγονός πού συνοδεύεται ἀπό αἰσθήματα ἄγχους καί ἀνασφάλειας γιά τό μέλλον, μᾶς δίδεται σήμερα, πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου Ἔτους 2017, ἡ δυνατότητα γιά ἕναν γόνιμο προβληματισμό γιά τό πῶς φτάσαμε στήν βαθιά αὐτή κρίση, πού εἶναι πρωτίστως πνευματική καί ἠθική, καί κυρίως πῶς μποροῦμε, ἀνακαλύπτοντας καί πάλι τίς ζωηφόρες δυνάμεις τῶν ἀξιῶν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί τῆς πατρίδος μας, νά ὁδηγηθοῦμε στήν ὑπέρβαση τῆς βαθιᾶς αὐτῆς ὑφέσεως. 
 
Ὁ ἄνθρωπος σήμερα ζεῖ, περισσότερο ἴσως ἀπό κάθε ἄλλη ἐποχή, μέσα στόν παραλογισμό ἑνός ψυχοφθόρου ὑπερκαταναλωτισμοῦ καί ἑνός καταστροφικοῦ ἀμοραλισμοῦ, πού τόν παγιδεύουν, δημιουργώντας του ἐπικίνδυνες ψευδαισθήσεις, οἱ ὁποῖες δέν μποροῦν νά τοῦ προσφέρουν διέξοδο, ὅραμα καί προοπτική ζωῆς. Ὅσα θλιβερά καί ἀνησυχητικά καταγράφονται στίς ἡμέρες μας συμβαίνουν γιατί ἐγκλωβισμένοι μέσα στόν παραλογισμό τοῦ ἐγωισμοῦ μας, λησμονήσαμε καί ἀπαρνηθήκαμε μέ τήν ζωή μας, τήν ἐνυπόστατη ἐλπίδα πού εἶναι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Σωτήρας μας. Ὁ Χριστός εἶναι Ἐκεῖνος πού δίδει τό πραγματικό νόημα, τήν ἀξία, τήν ὀμορφιά καί τό περιεχόμενο στή ζωή καί στήν ὕπαρξή μας. Ἡ ἀκαταίσχυντη ἐλπίδα, ἡ δύναμη καί τό φῶς πού ἀπορρέουν ἀπό τό μεγαλειῶδες γεγονός τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως προσφέρουν στόν ἄνθρωπο τό οὐσιαστικό νόημα καί τό ὅραμα πού τοῦ εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητα γιά νά πορεύεται μέσα στό ἱστορικό γίγνεσθαι καί συνάμα νά τό συνδημιουργεῖ. Ἡ κρίση τῶν ἡμερῶν, πνευματική καί οἰκονομική, ἀληθινή ἤ κατασκευασμένη, ἀποτέλεσμα ἀνθρωπίνων ἀστοχιῶν ἤ σκοτεινῶν σχεδιασμῶν, μπορεῖ νά μᾶς ὁδηγήσει εἴτε στόν περιορισμό τοῦ ὁρίζοντα τῆς ζωῆς μας, μέσα ἀπό τήν υἱοθέτηση μιᾶς βολικῆς παθητικότητας καί ἡττοπάθειας, εἴτε πάλι στόν ἀγώνα γιά ἕνα λυτρωτικό ἄνοιγμα τῶν καρδιῶν μας πρός τόν Θεό καί μέσα ἀπό τήν θυσιαστική ἀγάπη καί πρός τόν συνάνθρωπό μας. «Ἕνας ἄνθρωπος γεμᾶτος θεῖο ζῆλο μπορεῖ νά μεταμορφώσει, μία ὁλόκληρη πόλη», λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Αὐτή ἡ διαπίστωση δείχνει ἀκριβῶς καί τίς μεγάλες δυνατότητες γόνιμης προσφορᾶς πού κρύβει ὁ καθένας μας μέσα του. Ὁ προσανατολισμός τῆς κοινωνίας μας πρός τό μέλλον μπορεῖ νά θεμελιωθεῖ μέ ἀσφάλεια μόνο στό ἔδαφος τῆς πάντοτε ἐπίκαιρης χριστιανικῆς πίστεως, πού θεραπεύει, φωτίζει, χριστοποιεῖ, καινοποιεῖ καί μεταμορφώνει οὐσιωδῶς ἐκ τῶν ἔσω τόν ἄνθρωπο καί ἀκολούθως ὁλόκληρο τόν κόσμο.
 
Αὐτός ἀξίζει νά εἶναι ὁ κατεξοχήν στόχος πού μπορεῖ ὁ καθένας μας, τώρα στήν ἀρχή τοῦ νέου χρόνου, νά θέσει ὡς προτεραιότητα. Ἡ ἐκ νέου ἀνακάλυψη μέσα ἀπό τήν ἀληθινή μετάνοια τῆς δυναμικῆς καί τῆς ὀμορφιᾶς τῆς εἰς Χριστόν πίστεως προβάλλει ἐνώπιόν μας ὡς μία σωτήρια πρόκληση καί πρόσκληση ζωῆς. Ὀφείλουμε ὅλοι νά ἀγωνισθοῦμε, μέ συνέπεια καί ταπεινό φρόνημα, ὥστε νά γίνει ἡ ζωή μας, ἡ κοινωνία μας, ἡ πατρίδα μας, ὁ κόσμος ὁλόκληρος θαλερό φυτώριο πίστεως, ἐλπίδος, ζωῆς καί ἀνθρωπιᾶς. Εὔχομαι καί προσεύχομαι ἐκτενῶς πρός τόν Σωτῆρα μας Χριστό, νά μᾶς φωτίζει ὅλους μας, νά ἀντιληφθοῦμε ἐγκαίρως τά κρίσιμα μηνύματα τῶν καιρῶν, ὥστε μέ τήν χάριν Του νά ἀνταποκριθοῦμε ἐλπιδοφόρα καί μέ τήν δέουσα ἀποφασιστικότητα, ὡριμότητα καί εὐθύνη στίς προκλήσεις τῶν καιρῶν, πού παγκοσμίως κυοφοροῦνται καί στόν τομέα τῆς ἀσφάλειας καί τῆς εἰρήνης πού σήμερα ἀπειλοῦνται πολύ ἐπικίνδυνα ἀπό τήν τρομοκρατία καί τούς πολέμους.  
 
Εἴθε ὁ φιλάνθρωπος Κύριος καί Δεσπότης τῆς  ζωῆς μας, ὁ ἀληθής καί τέλειος Θεός καί ἄνθρωπος, Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Πανάγιος τῆς Ἐκκλησίας μας Δομήτωρ, νά εὐλογήσει ἀφθονοπαρόχως τό νέο ἔτος 2017 ἀπό τόν ἀκένωτο πλοῦτο τῆς χρηστότητος καί τῆς ἀγάπης Του, ὥστε νά εἶναι γιά ὅλους μας, τόν ἱερό κλῆρο, τίς μοναστικές ἀδελφότητες καί τόν φιλόχριστο λαό τῆς ἀγγελοφρουρήτου ἐπαρχίας μας, ἀλλά καί γιά τήν ταλαιπωρημένη πατρίδα μας καί τόν κόσμο ὁλόκληρο, ἔτος εὐλογίας, μετανοίας, σωτηρίας, εἰρήνης, ἀσφάλειας, ὑγείας και προκοπῆς. 
 
Ἡ δε χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετά πάντων ἡμῶν. Ἀμήν.

 

Χρόνια Πολλά, ἅγια καί σωτήρια. 
Εὐλογημένο καί καρποφόρο τό Νέο Ἔτος 2017
Μετ’ εὐχῶν ἐγκαρδίων καί ἀγάπης πολλῆς
 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ  ΚΑΙ  ΝΙΓΡΙΤΗΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ 

19-1-2017

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικῶς μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

  • Στήν Θεσσαλονίκη θά μεταβεῖ τό ἀπόγευμά τῆς Παρασκευῆς 20 Ἰανουαρίου ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ν. Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, προκειμένου, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μάρτυρος Εὐγενίου τοῦ Τραπεζουντίου, νά συμμετάσχει στόν πολυαρχιερατικό Ἑσπερινό, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καλαμαριᾶς.
  • Τό Σάββατο 21 Ἰανουαρίου, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στή Θεία Λειτουργία πού θά τελεσθεῖ στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγ. Μαξίμου καί Χριστοδούλου, τοῦ  ‘’Μαξιμείου’’ Πνευματικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὅπου θά τελεσθεῖ ἱερό μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κυροῦ Μαξίμου.
    Στίς 6 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στόν καθιερωμένο Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό μετά θείου κηρύγματος, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Ὁμιλητής στόν Ἑσπερινό αὐτοῦ τοῦ Σαββάτου θά εἶναι ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Μάριος Ἀφεντίδης, ἐφημέριος τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Δημητρίου Δημητριτσίου.
  • Τήν Κυριακή 22 Ἰανουαρίου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στή Θεία Λειτουργία πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σερρῶν.
  • Τήν Δευτέρα 23 Ἰανουαρίου, στίς 6 τό ἀπόγευμα ὁ Σεβ. θά εὐλογήσει τήν κοπή τῆς πίτας τῆς ‘’Χριστιανικῆς Ἑστίας’’ Σερρῶν.
    Ἀκολούθως, στίς 7 τό  ἀπόγευμα ὁ Σεβ. θά εὐλογήσει τήν κοπή τῆς πίτας του ‘’Μαξιμείου’’ Πνευματικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Κέντρου, πού θά πραγματοποιηθεῖ στόν φιλόξενο χῶρο τῆς ‘’Μυριοβίβλου’’ Ἐκκλησιαστικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
24η Ιανουαρίου

Ἡ Ὁσία Ξένη. Ὀνομαζόταν Εὐσεβία, καταγόταν ἀπὸ τὴν Ῥώμη καὶ ἦταν «φεμινίστρια» τῆς ἐποχῆς της, μὲ τὴν ὑγιή, βέβαια, ἔννοια τῆς λέξης. Πίστευε πὼς ἡ γυναῖκα εἶχε δικαίωμα καὶ καθῆκον νὰ μὴ δέχεται σύζυγο ποὺ θὰ τῆς ἦταν καθημερινὸ ἐμπόδιο στὴν κατὰ Χριστὸν ζωή. Καὶ ὅπως εἶπε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Μὴ γίνεσθε ἐτεροζυγοῦντες ἀπίστοις». Δηλαδή, μὴ μπαίνετε στὸν ἴδιο ζυγὸ (γάμο) μὲ ἀνθρώπους ποὺ δὲν ἔχουν πίστη στὸ Θεό. Διότι «τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν», ποὺ σημαίνει, τὸ μυστήριο αὐτὸ τοῦ γάμου εἶναι μεγάλης σημασίας. Καὶ τὸ λέω αὐτό, ἀναφερόμενος στὴν πνευματικὴ ἕνωση τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ γονεῖς, ὅμως, τῆς ὁσίας, εἶχαν διαφορετικὴ γνώμη καὶ ἤθελαν νὰ τὴν παντρέψουν στανικῶς, μὲ ὅποιον αὐτοὶ ἤθελαν. Τότε ἐκείνη κρυφὰ φεύγει γιὰ τὴν Ἀλεξάνδρεια. Μετονομάζεται Ξένη καὶ γιὰ νὰ χαθοῦν τὰ ἴχνη της, πηγαίνει στὸ νησὶ Κῶς. Καὶ ἀπὸ ἐκεῖ, στὰ Μύλασσα τῆς Καριᾶς. Ἐκεῖ, ἐγκαταστάθηκε μὲ τὶς δυὸ ὑπηρέτριες ποὺ τὴν εἶχαν συνοδεύσει σὲ ἡσυχαστικὰ κελιά. Κοντὰ ἐκεῖ, ἔκτισε μικρὸ ναὸ στὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Ἀφοῦ ἦλθαν κοντά της καὶ μερικὲς ἄλλες μοναχές, ἔκαναν μία ἐξαίρετη χριστιανικὴ ἀδελφότητα. Ἡ παιδεία της, ἡ εὐγένειά της καὶ ἡ θερμή της πίστη γρήγορα ἔφθασαν παντοῦ. Καθημερινὰ ἔτρεχαν κοντά της γυναῖκες, γιὰ νὰ πάρουν συμβουλὲς καὶ νὰ ζητήσουν τὶς προσευχές της. Ἔτσι, μ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ Ὁσία τὶς εἵλκυε στὸ Χριστὸ καὶ τὶς ὁδηγοῦσε στὸ δρόμο τῆς σωτηρίας.

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ