Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου:

“Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.”

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

Εγκύκλιοι

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐλογημένους Χριστιανούς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, Χριστός Ἀνέστη!

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας διδάσκουν ὅτι ἡ ἀγάπη ἀποτελεῖ τήν ἀρχή, τήν μεσότητα καί τό τέλος ὅλων τῶν ἀρετῶν. Εἶναι τό τελειότατο θεῖο δώρημα. Ἡ πηγή τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀγαθότητος, ὁ Θεός, ἑνοῦται ἐξ ἀγάπης μέ τόν ἄνθρωπο, διδάσκων συγχρόνως τήν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τους. Ἡ ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου πρός τό Θεό εἶναι ἀπόρροια καί ἀπαύγασμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο. «Ἡμεῖς ἀγαπῶμεν αὐτόν, ὅτι αὐτός πρῶτος ἡγάπησεν ἡμᾶς, ὥστε τόν Υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενή ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπόλυται, ἀλλ’ ἔχει ζωήν αἰώνιον» (Ἰω. 3, 16). Σημεῖο δε τῆς ἀγάπης μας πρός τό Θεόν εἶναι ἡ τήρησις τοῦ λόγου καί τῶν ἐντολῶν Του.

Στά πλαίσια τῆς διακονίας ἀγάπης τῆς Ἐκκλησίας μας ἐντάσσεται καί ἡ αἱμοδοσία. Πρότυπο προσφορᾶς αἵματος πρός τόν ἔχοντα ἀνάγκη συνάνθρωπό μας εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, πού ἔδωσε τό αἷμα Του γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου. Ἐάν ἡ φιλανθρωπία ἀποβλέπει στή συντήρηση καί στήν ποιοτική ἀναβάθμιση τοῦ τρόπου ζωῆς τοῦ πάσχοντος συνανθρώπου μας, ἡ αἱμοδοσία στοχεύει στή διατήρηση καί διάσωση αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς. Καί ἐπειδή ἡ ζωή στήν ὀρθόδοξη πίστη μας δέν ταυτίζεται μόνο μέ τήν βιολογική λειτουργία τοῦ ὀργανισμοῦ, τήν ἐπιβίωση, ἀλλά μέ τήν ὄντως ζωή, πού εἶναι ὁ Χριστός, κατανοεῖ κανείς γιατί ἡ αἱμοδοσία εἶναι πρωτίστως ἐπιλογή ἔμπρακτης συμμετοχῆς, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, στήν ἀγάπη τοῦ ἐσταυρωμένου Χριστοῦ. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ πρῶτος Αἱμοδότης – Ζωοδότης τῆς ἀνθρωπότητας. Στά ἴχνη Του πορεύεται ὁ πιστός αἱμοδότης, γεγονός πού ἀποδεικνύεται μέ δύο τρόπους: α) μέ τήν συμμετοχή του στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, κατά τήν ὁποία γίνεται κοινωνός τοῦ ἁγίου Σώματος καί τοῦ τιμίου Αἵματός Του καί β) μέ τήν προσφορά τοῦ αἵματός του στόν πλησίον του, ὁ ὁποῖος λόγῳ τοῦ θείου βαπτίσματος εἶναι «συγγενής» του, δηλαδή μέ τήν πνευματική ἔννοια, ἀληθινός ἀδελφός του. Ἡ Ἐκκλησία Του, ὡς θεανθρώπινη κοινωνία, συνεχίζει τό ἔργο τῆς ἀδελφοσύνης καί τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, κάτω ἀπό τήν σκιά τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἐθελοντική αἱμοδοσία ὡς προσπάθεια ὑπέρβασης τοῦ «ἐγώ» ὁδηγεῖ τόν αἱμοδότη στήν συνάντησή του μέ τό «ἐσύ» τοῦ διπλανοῦ μας, μέ τόν ἄγνωστο ἀλλά ὄχι ἀνώνυμο συνάνθρωπό μας.

Ἰδιαιτέρως, ἐμεῖς οἱ χριστιανοί καλούμεθα νά ἀποδεικνύουμε ἐμπράκτως τήν θυσιαστική μας ἀγάπη πρός τόν πλησίον, μέσῳ τῆς μικρῆς αὐτῆς ἔστω προσφορᾶς, ἡ ὁποία τυγχάνει ὅμως οὐσιαστικωτάτη, δεδομένου ὅτι ἡ χώρα μας στατιστικῶς εὑρίσκεται στά χαμηλότερα ἐπίπεδα ἐθελοντικῆς προσφορᾶς αἵματος. Χιλιάδες εἶναι οἱ μονάδες αἵματος πού συγκεντρώνονται ἐτησίως ἀπό τούς πιστούς σ’ ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα, χάρις στήν δραστηριότητα αὐτή τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας μας. Ἀνάλογες προσπάθειες γίνονται καί στήν Ἱερά Μητρόπολή μας πρός τήν κατεύθυνση τῆς εὐαισθητοποίησης τοῦ πιστοῦ λαοῦ μας στήν προσφορά αἵματος, μέ σκοπό τήν ἀνακούφιση τοῦ πονεμένου, τραυματισμένου ἤ ἀσθενοῦς ἀδελφοῦ μας πού ἔχει ἀνάγκη ἀπό αἷμα. Πατρικῶς σᾶς συνιστῶ καί σᾶς παρακαλῶ νά συμμετάσχετε στήν ἐθελοντική αἱμοδοσία, πού διοργανώνει, μέ τήν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἡ ἐνορία τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Σερρῶν τήν Κυριακή 13 Μαΐου ἐ. ἔ. στόν εἰδικῶς γιά τόν σκοπό αὐτό διαμορφωμένο χῶρο τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, πλησίον τοῦ ἀνωτέρου Ἱεροῦ Ναοῦ, βέβαιοι ὄντες ὅτι μεγάλο καί σπουδαῖο ἔργο θά ἐπιτελέσητε.

Ταῦτα ἀνακοινούμενος, ἐπικαλοῦμαι σέ ὅλους σας πλουσίαν τήν χάριν τοῦ ἁγίου Θεοῦ καί διατελῶ

Μετά πολλῆς ἀγάπης καί εὐχῶν ἐγκαρδίων

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Εγκύκλιον Σημείωμα – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ ΕΠΙ ΤΗ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ ΕΠΙ ΤΗ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ «Σήμερον ἡμῶν τά λαμπρά νικητήρια γέγονεν. Σήμερον χαρά πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης. Σήμερον καί τῶν ἀγγέλων ὁ δῆμος  καί πασῶν τῶν ἄνω δυνάμεων ὁ χορός διά τήν τῶν ἀνθρώπων σωτηρίαν ἀγάλλονται. Ἀπό θανάτου γεγόναμεν ἀθάνατοι, ἀπό πτώσεως ἀνέστημεν, ἀπό ἡττήματος κατέστημεν νικηταί». (Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ε.Π.Ε. 36, 74-76). Ἀγαπητοί…

Εγκύκλιον Σημείωμα – Ἐκδήλωση μνήμης γιά τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Μάξιμο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ «Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε τήν πίστιν». Ἀπόστολος Παῦλος, (Ἑβρ. ιγ’, 7-8). Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση δεκαπέντε χρόνων ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου προκατόχου ἡμῶν Μητροπολίτου Μαξίμου, διαποιμάναντος θεοφιλῶς καί θυσιαστικῶς τήν χριστόλεκτον ποίμνην τῆς κατά…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών πρόκειται να υλοποιήσει επιμορφωτικά προγράμματα στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» (MIS 5004190) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10644/10-04-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για ανάθεση διδακτικού έργου σε εκπαιδευτές κατά τη διάταξη του άρθρου 681 ΑΚ και καλεί τους ενδιαφερόμενους, που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και την εμπειρία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλουν αίτηση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 25/05/2018 και ώρα 15:00.

Συνοδευτικά αρχεία:

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΙΣ
κ. ΝΤΑΡΚΟ ΜΠΟΥΛΑΤΟΒΙΤΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ.

20-5-2018

Επίσκεψη εθιμοτυπικού αλλά και ουσιαστικού χαρακτήρα πραγματοποίησε σήμερα Κυριακή 20 Μαΐου 2018 στην πόλη των Σερρών και στον Σεβ. Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγο, προσκεκλημένος της Δημοτικής Αρχής των Σερρών, ο Δήμαρχος της Σερβικής πόλεως Νις κ. Ντάρκο Μπουλάτοβιτς, συνοδευόμενος από πολυπληθή ομάδα μελών του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλεως Νις. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της επισήμου τελετής αδελφοποιήσεως των Δήμων Σερρών και Νις της Σερβίας και στο πνεύμα καλλιέργειας σχέσεων περαιτέρω συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της οικονομίας και του τουρισμού μεταξύ των δύο ιστορικών πόλεων.

Συγκεκριμένα, σήμερα το πρωΐ, εβδόμη Κυριακή από του Πάσχα, ημέρα κατά την οποία η αγία μας Εκκλησία τιμά τους αγίους 318 θεοφόρους πατέρες, που συγκρότησαν την Α’ Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βιθυνίας κατά το έτος 325 μ.Χ., τελέσθηκε Αρχιερατική θ. Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Σερρών, ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου. Στη θ. Λειτουργία συπροσευχήθησαν· ο Δήμαρχος Νις κ. Ντάρκο Μπουλάτοβιτς μετα της υψηλής συνοδείας του, ο Γενικός Πρόξενος της Σερβίας στην Θεσσαλονίκη κ. Pavic Sinisa, η Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, οι Βουλευτές Σερρών κ. Κων/νος Καραμανλής και κ. Μιχαήλ Τζελέπης, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών κ. Ιωάννης Μωϋσιάδης, ο Δήμαρχος Σερρών κ. Πέτρος Αγγελίδης, ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Κύπρου κ. Ιωάννης Καρούσος, οι Στρατιωτικές και Αστυνομικές αρχές του τόπου και πλήθος λαού.

Στην ομιλία του, ο Σεβ. κ. Θεολόγος, με αφορμή την μνήμη των 318 θεοφόρων πατέρων, αναφέρθηκε στην έννοια της συνοδικότητος στην Ορθόδοξο Εκκλησία, μέσα από την οποία φανερούται η παρουσία και ο φωτισμός της θείας Χάριτος, διασώζεται η αξία του ανθρωπίνου προσώπου, διαφυλάσσεται η ακεραιότητα του δόγματος και του ήθους της Εκκλησίας μας, οριοθετείται η αλήθεια από το ψεύδος και την αίρεση, καθώς και στην μεγίστη προσφορὰ στην Ορθοδοξία και στον κόσμο ολόκληρο των δύο μεγάλων Ισαποστόλων και Θεοστέπτων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ειδική αναφορά έκανε ο Σεβ. στην ομόδοξη πόλη της Ναϊσού, γενετείρας πόλεως του Μεγάλου Κωνσταντίνου και υπεγράμμισε την ευλογημένη συγκυρία της επισκέψεως της Σερβικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής των Δήμαρχο Νις στην πόλη μας, ανήμερα της ημέρας εορτασμού των πατέρων της Α’ εν Νικαία Οικουμενικής Συνόδου (20 Μαΐου 325 μ.Χ.) και παραμονή της εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Ακολουθως, σε εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Δημάρχου Νις κ. Ντάρκο Μπουλάτοβιτς στο Επισκοπείο των Σερρών. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος καλωσόρισε με εγκαρδιότητα και ομίλησε στον υψηλό επισκέπτη για την μεγάλη ιστορία της πόλεώς των Σερρών, αναφερόμενος ιδιαιτέρως στον παλαιό Μητροπολιτικό και Καθεδρικό Ναό των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Θεοδώρων, τον οποίο ευλαβείτο ιδιαιτέρως ο Σέρβος Ηγεμόνας Στέφανος Δουσάν (14ος αιώνας), ο οποίος ευεργέτησε και την παλαίφατη Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών, όπου σώζεται και αφιερωματική παράσταση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Σεβ. και στην ελληνοσερβίδα Βασιλομήτορα, Μάρω Μπράνκοβιτς, μητριά του Σουλτάνου Μωάμεθ Β’ του Πορθητή, η οποία χάρισε πολύτιμη εικόνα της Θεοτόκου με ένθετο Τίμιο Ξύλο στον παλαίφατο Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Θεοδώρων Σερρών και έκτισε στο χωριό Δάφνη Πύργο, όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Τέλος, ο Σεβ. αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς πίστεως, παραδόσεως, πολιτισμού και κοινών εθνικών αγώνων που συνδέουν τους δύο λαούς.

Ο κ. Ντάρκο Μπουλάτοβιτς και η συνοδεία του, αφού ευχαρίστησαν θερμώς τον Σεβασμιώτατο για την θερμή υποδοχή και την φιλοξενία, εξέφρασε τον θαυμασμό του για την πίστη, την ιστορία, τον πολιτισμό και τα μνημεία της περιοχής και ετόνισε και εκείνος τους δυνατούς δεσμούς πίστεως και ιστορίας που συνδέουν τους δύο λαούς μας και πού εδράζονται στην Ορθόδοξο πίστη και την φιλοπατρία.

Επόμενος σταθμός του υψηλού επισκέπτου ήταν τό Διοικητήριο Σερρών. Στην αίθουσα «Κων/νος Καραμανλής», ο Δήμαρχος Σερραίων κ. Πέτρος Αγγελίδης προσεφώνησε δια θερμών λόγων τον Σέρβο Δήμαρχο και πραγματοποιήθηκε η τελετή αδελφοποιήσεως. Ο κ. Μπουλάτοβιτς εξέφρασε την διαβεβαίωση της από μέρους του ισχυρής επιθυμίας για ενίσχυση των προσκυνηματικών και πολιτιστικών επισκέψεων στην περιοχή των Σερρών, την οποία ιδιαιτέρως εκτιμούν οι Σέρβοι επισκέπτες.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δελτίο τύπου – Πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας (18-5-2018)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18-5-2018 Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικά μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας: Τό Σάββατο 19 Μαΐου, στίς 7:00 τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θά χοροστατήσει στόν πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό, πού θά τελεσθεῖ στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Ἁγ. Λυδίας Φιλιππισίας τῆς ὁμωνύμου χριστιανικῆς Ἀδελφότητος στὴν Ἀσπροβάλτα καί θά ὁμιλήσει ἐποικοδομητικῶς πρός τόν φιλέορτο ἐκκλησίασμα. Τήν Κυριακή 20 Μαΐου, ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στήν θεία Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Στὸ τέλος τῆς θ. Λειτουργίας θὰ τελεσθεῖ ἱερὸ μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν Ποντίων ἀδελφῶν μας, μέ ἀφορμή τήν ἡμέρα ἐθνικῆς μνήμης τῆς γενοκτονίας τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Στίς…

Ορθόδοξη Πνευματικότητα

Θεολογικά κείμενα για την Πεντηκοστή

Στήν Ἁγία Πεντηκοστή

Στήν Ἁγία Πεντηκοστή Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου 1. Εἶναι μεγάλα, ἀγαπητοί, καί ξεπερνοῦν κάθε ἀνθρώπινη λογική τά χαρίσματα πού μᾶς δώρησε σήμερα ὁ φιλάνθρωπος Θεός. Γι᾿ αὐτό λοιπόν ἄς χαιρόμαστε ὅλοι μαζί καί χορεύοντας ἀπό χαρά ἄς ὑμνήσουμε τόν Κύριό μας. Γιατί ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι γιά μᾶς ἑορτή καί πανήγυρη. Ὅπως δηλαδή ἡ μία ἐποχή διαδέχεται τήν ἄλλη καί τό ἕνα ἡλιοστάσιο τό ἄλλο, ἔτσι ἀκριβῶς καί στήν Ἐκκλησία ἡ μία ἑορτή διαδέχεται τήν ἄλλη καί μᾶς πηγαίνουν ἀπό τή…

Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Ἁγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος Ἐκεῖνοι, λοιπόν, oι ὁποῖοι εἶναι δυσαρεστημένοι καὶ μὲ σφοδρότητα ὑπερασπίζονται τὸ «γράμμα», ἐπειδὴ ἐμεῖς τάχα εἰσάγουμε κάποιον ξένο καὶ παρείσακτο Θεό, νὰ ξέρουν καλὰ ὅτι φοβοῦνται ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχει φόβος. Καὶ ἂς γνωρίζουν σαφῶς, ὅτι κάλυμμα τῆς ἀσέβειάς τους εἶναι ἡ φιλία τοῦ «γράμματος», ὅπως θὰ φανεῖ ἐντὸς ὀλίγου, ὅταν, ὅσο εἶναι δυνατόν, θὰ ἀνατρέψουμε τὰ ἐπιχειρήματά τους. Ἐμεῖς βέβαια ἔχουμε τόση πίστη στὴ θεότητα τοῦ Πνεύματος, τὸ ὁποῖο λατρεύουμε, ὥστε…

Εἰς τήν Πεντηκοστήν

Εἰς τήν Πεντηκοστήν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου Α´. Μεταβολήν τοῦ νοῦ. Β´. Μεταβολήν τῆς καρδίας. Γ´. Μεταβολήν τῆς γλώσσης. Συλλογίσου ἀγαπητέ, πῶς τό Πανάγιον Πνεῦμα ὅταν κατέβη εἰς τό ὑπερῷον ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν, ὡσάν ἕνας σφοδρότατος ἄνεμος καί βροντή, ἐγέμισεν ὅλον τόν οἶκον, εἰς τόν ὁποῖον ἦσαν καθήμενοι οἱ θεῖοι Ἀπόστολοι καί ἐπροσηύχοντο· «καί ἐπλήρωσε τόν οἶκον, οὗ ἦσαν καθήμενοι» (Πραξ. β´. 2)· καί τόν ἔκαμεν ὡσάν μίαν κολυμβήθραν, ὡς λέγει ὁ Θεσσαλονίκης Γρηγόριος, διά νά βαπτίσῃ τούς Ἀποστόλους μέ…

Πατερικόν Λειμωνάριον

Φωτοθήκη

Η Ορθόδοξος Φωτογραφική Συλλογή της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης περιλαμβάνει πληθώρα ψηφιακών εικόνων, στις οποίες αποτυπώνεται η πολυποίκιλη δραστηριότητα και σημαντικά γεγονότα της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Πατριαρχική επίσκεψις στην Εκκλησία των Σερρών (17-21 Απριλίου 2015)

Επίσκεψη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄ στην Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης (7-9 Μαΐου 2016)

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης (7-11-2016)

Βιντεοθήκη

Η ορθόδοξος βιντεοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης περιλαμβάνει μία ψηφιακή συλλογή από βίντεο, η οποία προσφέρεται για περιήγηση και ενημέρωση σχετικά με την Ορθόδοξη πίστη και τις δραστηριότητες της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
1ο και 2ο μέρος
(Διάρκεια: 61′ – 67′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
3ο, 4ο και 5ο μέρος
(Διάρκεια: 57′ – 54′ – 60′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
6ο, 7ο και 8ο μέρος
(Διάρκεια: 57′ – 50′ – 59′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
9ο μέρος
(Διάρκεια: 67′) (ΒΙΝΤΕΟ)

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ
Ι.Μ. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ
10ο μέρος
(Διάρκεια: 120′) (ΒΙΝΤΕΟ)

Υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στις Σέρρες (ΒΙΝΤΕΟ) 17/4/2015

Συναξάρι της Ημέρας

22η Μαΐου

Κάποτε ο Ιησούς Χριστός είπε στον Απόστολο Πέτρο· "και σύ ποτε επιστρέψας στήριξον τους αδελφούς σου". Τα ίδια λόγια είπε, όταν ύστερ' από χρόνια εμφανίστηκε στον άγιο Βασιλίσκο, Επίσκοπο Κομάνων, του οποίου την μνήμη γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία· τον εσυμβούλεψε να πάη να αποχαιρετίση και να στερεώση στην πίστη τους δικούς του και να επιστρέψη έτοιμος να μαρτυρήση. Μεγάλη, αλήθεια, ενίσχυση και στερέωση της πίστεώς των βρίσκουν οι χριστιανοί στους Βίους και τους αγώνας των Αγίων· αυτοί είναι οι αθληταί, που πριν από μας αγωνίσθηκαν τον καλόν αγώνα και επορεύθηκαν την οδόν της αρετής. Όταν η τήρηση των θείων εντολών μας φαίνεται δύσκολη και ζυγός βαρύς, δεν έχομε παρά να θυμώμαστε πως όλοι οι άγιοι του Θεού, άνθρωποι κι αυτοί σαν κι εμάς, ενίκησαν τον κόσμο, ωπλισμένοι με την δύναμη και την χαρά, που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους, που μάχονται για την αλήθεια.

Ημερολόγιο 2018

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

Τοπικό Αγιολόγιο

Τοπικοί άγιοι στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης είναι ο Ιερομάρτυς Άγιος Νικήτας ο νέος, ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο Σερραίος, οι εν Μεγάροις Άγιοι Τέσσαρες Μάρτυρες, ο Άγιος Νεομάρτυς Βενέδικτος ο εξ Εζεβών, ο Όσιος Ιωάννης κτίτορας της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κάλλιστος Α'

Ιεροί Ναοί

Στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης υπάγονται 114 Ενοριακοί Ναοί, που κατανέμονται σε 4 Αρχιερατικές Περιφέρειες, 66 Παρεκλήσια και 22 Ναοί Κοιμητηρίων.

Προσκυνηματικοί Ναοί

Οι Προσκυνηματικοί Ναοί της Ιεράς Μητροπόλεως μας είναι ο Ιερός Καθεδρικός Ναός καί Προσκυνηματικός των Αγίων Θεοδώρων Σερρών και ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός Αγίου Αντωνίου Στρυμονικού Σερρών.

Ιερές Μονές

Τα πάνσεπτα Ιερά Μοναστήρια που στολίζουν πνευματικώς την Ιερά μας Μητρόπολη είναι η Ιερά Ανδρώα Μονή της Αγίας Παρασκευής Σερρών, η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερρών, η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Αγίου Πνεύματος Σερρών, η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου "Βύσσιανης", η Ιερά Μονή Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Αγίου Πνεύματος και η η Ιερά Μονή Αγίου Πνεύματος του ομώνυμου χωριού.

ΨΥΧΗΣ ΑΚΟΣ

Κειμήλια Πίστεως και Πολιτισμού
της Εκκλησίας των Σερρών

Πρωτοσύγκελλος

Αρχιμ. Γαβριήλ Παλιούρας
Τηλ.: +30 23210 68115

Γενικ. Αρχιερ. Επίτροπος

Πρωτοπρ. Θωμάς Τσιάγγας
Τηλ.: +30 23210 68102

Ιδιαίτερο Γραφείο

Αρχιμ. Νεκτάριος Καϊμακάμης
Αρχιμ. Πορφύριος Μπαρμπούτης
Διάκ. Δαυΐδ Σταυρινός
Τηλ.: +30 23210 68100

Γραμματεία

Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, Θεολόγος
Αρχιμ. Νικήτας Χαλέμης
Τηλ.: +30 23210 68103

Επικοινωνία

Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης
Κύπρου 10, 62122 Σέρρες
Τηλ.: +30 23210 68100
Φαξ: +30 23210 68119
E-Mail: [email protected]