Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες σέ καλωσορίζει μέ αἰσθήματα τιμῆς καί ἀγάπης στόν διαδικτυακό της οἶκο, στόν ὁποῖο φιλοξενοῦνται πτυχές τῆς ἱστορικῆς της  διαδρομῆς ἀλλά καί τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας.

Οἱ νέες τεχνολογίες προσφέρουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας μία ἐπιπλέον δυνατότητα ἀσκήσεως τοῦ πολυποίκιλου πνευματικοῦ της ἔργου μέσα στόν ραγδαίως μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο. Τό διαδίκτυο, μέ ὅλες τίς δυσκολίες καί τούς κινδύνους του, μπορεῖ νά γίνη ἕνα ἰδιαιτέρως χρήσιμο ἐργαλεῖο πίστεως, μορφώσεως, ἐνημερώσεως καί πραγματικῆς ψυχαγωγίας, ὅταν βρίσκεται σέ ὑπεύθυνα χέρια πού γνωρίζουν  νά το χειρίζονται μέ μέτρο καί σύνεση.

Γι’αὐτό τόν λόγο γιά τό διαδίκτυο μποροῦν νά ἰσχύσουν ἐπακριβῶς οἱ παρακάτω πάντα ἐπίκαιροι καί παιδαγωγικοί λόγοι τοῦ μεγάλου πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου «Καθάπερ τῆς ροδωνιᾶς τοῦ ἄνθους δρεψάμενοι τάς ἀκάνθας ἐκκλίνομεν, οὕτω καί ἐπί τῶν τοιούτων λόγων (σελίδων, ἰστοχώρων κτλ) ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τό βλαβερόν φυλαξώμεθα.

Εὐχόμεθα ὁ διαδικτυακός οἶκος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ὑπό τή σκέπη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, να σκορπίζει ἀπλώχερα άνά τόν κόσμο τήν εὐωδία τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος και τῆς ζωῆς.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος 
ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

Τῆ ἡμέρα Πέμπτη τῆς ἕκτης Ἑβδομάδος ἀπό τοῦ Πάσχα, τήν Ἀνάληψιν ἑορτάζομεν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Σαράντα ἡμέρες μετά τό Πάσχα, σύμφωνα μέ τίς ἐξιστορίσεις τῶν ἱερῶν Εὐαγγελιστῶν, πραγματοποιήθηκε ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, πού εἶναι μία ἀπό τίς σπουδαῖες Δεσποτικές ἑορτές.

Ἡ σημασία τῆς Ἀναλήψεως εἶναι πολύ μεγάλη. Διότι ὅταν λέμε ὅτι ἀνελήφθη ὁ Κύριος δέν ἐννοοῦμε ὅτι ἀνελήφθη ὡς θεός, γιατί ὡς Θεός ἧταν πάντοτε στούς οὐρανούς, ἀλλ'ὅτι ἀνελήφθη ὡς Θεάνθρωπος, γεγονός τό ὁποῖο σημαίνει ὅτι ἀνελήφθη ἡ δική μας, ἡ ἀνθρώπινη φύση, πού κάθισε στά δεξιά τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ, ὅπως θεολογικώτατα λέει τό Δοξαστικό τῶν Ἀποστίχων τοῦ Ἑσπερινοῦ: “Ἀνέβη ὁ Θεός ἐν ἀλαλαγμῶ, Κύριος ἐν φωνή σάλπιγγος, τοῦ ἀνυψῶσαι τήν πεσοῦσαν εἰκόνα τοῦ Ἀδάμ”.

Ἐπάνοδος, λοιπόν, τοῦ Θεανθρώπου στόν οὐρανό, ἀνύψωση τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ὡς νικήτριας μέχρι τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ, στοιχεῖα πού προσφέρει σέ ὅλους μας ἡ ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως καί γεμίζει μέ αὐτά ἀπό χαρά καί ἐλπίδα τίς ψυχές μας.
 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
25η Μαΐου

Η μνήμη των ανθρώπων πάντα είν' ευλαβής όχι μόνον απέναντι των ιερών προσώπων, αλλά και απέναντι των γεγονότων που συνδέονται με τα ιερά πρόσωπα. Ο θάνατος των Αγίων, οι ευεργεσίες των κι όταν εζούσαν κι όταν απέθαναν, τα θαύματα με τα οποία εδόξασαν τον Θεό, και τους εδόξασεν ο Θεός, "είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου", όλα είναι υπόθεση ιερή, για να τα θυμάται η Εκκλησία· έτσι και τον Θεό δοξάζει και τους Αγίους τιμά και τους πιστούς διδάσκει. Η τρίτη εύρεση της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, την ανάμνηση της οποίας επιτελεί σήμερα η Εκκλησία, είναι ένα τέτοιο γεγονός άξιο μνείας, που επιτυχημένα εκφράζει τη σημασία του στο τροπάριο της σημερινής γιορτής. "Ως θείον θησαύρισμα εγκεκρυμμένον τη γη, Χριστός απεκάλυψε την κεφαλήν σου ημίν, Προφήτα και Πρόδρομε...". Θησαύρισμα και πλούτος των πιστών είναι τα ιερά λείψανα των Αγίων.

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ