ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
"ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ"
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Καθημερινῶς ὅλον καί περισσότερον καθίσταται προφανές ὅτι στήν πατρίδα μας διαμορφώνεται ἕνα δυσμενές κλῖμα βαθειᾶς οἰκονομι­κῆς ὑφέσεως, μέ ὁρατό πλέον ἀποτέλεσμα σημαντικά κοινωνικά στρώ­ματα νά ὁδη­γοῦνται σταθερά σέ μία σημαντική ὑποβάθμιση τοῦ βιοτικοῦ τους ἐπιπέ­δου καί τῆς ποιότητος ζωῆς τους. Κάτω ἀπό αὐτές τίς δυσμενεῖς συνθῆκες ἡ Ἱερά Μητρό­πολίς μας, ὀργανωμένα καί συ­ντεταγμένα προχώρησε στήν ὑλοποίηση μιᾶς ἐπιπλέον φιλανθρωπικῆς καί κοινωνι­κῆς δράσεως, γνωστῆς ὡς «Κοινωνι­κό Παντοπωλεῖο», μέ στόχο τήν προ­στασία καί ἐνίσχυση ἐκείνων κυρίως τῶν κοινωνικῶν ὁμάδων πού ἀδυ­νατοῦν νά ἐξα­σφαλίσουν τά στοιχειώδη εἴδη διατροφῆς τους.

Τά ἐγκαίνια τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου «Κιβωτός Ἀγάπης» μέ τήν ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ τελέσθηκαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Θεολό­γο, παρουσία τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν καί πλήθους κόσμου, τήν Τρίτη 8 Νοεμβρίου στίς 12 τό μεση­μέρι. Τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο θά λειτουργεῖ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη καί Σάβ­βα­το ἀπό τίς 9 τό πρωί μέχρι στίς 2 τό μεσημέρι, σέ χῶρο ἐπί τῆς ὁδοῦ Ραι­δε­στοῦ 36, ἔναντι τοῦ Δημοτικοῦ Γηπέ­δου Σερρῶν καί θά μποροῦν νά ἀπευθύ­νονται ὅσοι ἀντιμετωπίζουν σοβαρά οἰκονομικά προβλήματα. Ἡ τελική ἐπιλογή τῶν δικαιούχων στή βάση συγκεκριμένων οἰκονομικῶν καί κοινωνικῶν κριτηρίων γίνεται ἀπό τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου «Παναγία Πο­νολύτρια». Ἤδη χορηγήθηκαν τήν Δευτέρα 7 Νοεμβρίου ἐ. ἔ. ἀπό τόν Σεβα­σμιώτατο Ποιμενάρχη μας οἱ πρῶτες 150 εἰδικές διαβαθμι­σμένες κάρτες τῶν 50, 60, 80 εὐρώ, σέ ἀντίστοιχο ἀριθμό οἰκογενειῶν, γιά τήν δωρεάν προμήθεια τροφίμων καί εἰδῶν πρώτης διατροφικῆς ἀξίας ἀπό τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖ­ο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Μέσα ἀπό τήν λειτουργία τῆς παραπάνω πρωτοβουλίας τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας θά προ­σφέρεται ἡ δυ­νατότητα ἐπιπλέον στηρίξεως καί βοηθείας σέ οἰκονομικά ἀδύνατες οἰκογένειες τῆς περιοχῆς μας. Σ’ αὐτό τό κάλεσμα τῆς Ἐκκλησίας μας ἰδιαιτέρως συγκι­νητική ὑπῆρξε ἡ ἀνταπό­κριση τοῦ λαοῦ μας καί τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κό­σμου τῆς περιοχῆς μας, πού στήριξαν ἠθικά καί ὑλικά τήν προσπάθεια αὐτή.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Το δεύτερο Κοινωνικό Παντοπωλείο εγκαινίασε η Μητρόπολη Σερρών

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

Καθώς ζοῦμε σέ χρόνια ἰδιαιτέρως δύσκολα ἀπό πάσης ἐπόψεως, σέ χρόνια πνευματικῆς ἀνεστιότητος, οἰκονομικῆς δυσπραγίας ἀπομονώσεως καί ἀποξενώσεως ἀπό τίς ζωηφόρες πηγές τῆς ὑπαρξιακῆς μας ταυτότητος, ἡ ἁγία Μητέρα μας Ἐκκλησία ἐργάζεται τόν καλόν ἀγώνα τῆς σωτηρίας καί τῆς στηρίξεως τοῦ ἀνθρώπου, θεραπεύουσα μέ τήν χάριν τοῦ ἁγίου Θεοῦ ὅλον τόν ἄνθρωπον, νοηματοδοτοῦσα, φωτίζουσα καί ἐνισχύουσα ὅλες τίς ἐκφάνσεις τοῦ ἀνθρωπίνου βίου μέ τό φῶς τῆς ἁγίας ὀρθοδόξου πίστεώς μας καί τήν ἔμπρακτη ἀγάπη της.

Στήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἡ φιλανθρωπική καί κοινωνική διακονία μας ἔχει ὀργανωθεῖ, μέ ἐπικεφαλῆς τό Γενικό Ἐκκλησιαστικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο καί τά Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα, τά ὁποῖα λειτουργοῦν ὑπό τήν σκέπη τῆς Παναγίας τῆς Πονολυτρίας. Μέσα σέ αὐτά τά πλαίσια τοῦ εὑρύτερου φιλανθρωπικοῦ καί σωστικοῦ ἔργου ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, προγραμματίζει τήν ἵδρυση καί λειτουργία παραρτήματος τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου «Κιβωτός Ἀγάπης» στήν πόλη τῆς Νιγρίτας. Ἤδη 500 οἰκογένειες τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας, πού ἀδυνατοῦν νά ἐξασφαλίσουν τά στοιχειώδη εἴδη διατροφῆς τους, στηρίζονται μέσα ἀπό τήν παραπάνω δράση. Πρός ἐξυπηρέτηση καί περαιτέρω διευκόλυνση τῶν οἰκογενειῶν ἀπό τήν πόλη τῆς Νιγρίτας καί τῆς εὑρύτερης περιοχῆς τῆς Βισαλτίας, πού συμμετέχουν ἤδη στό πρόγραμμα καί λαμβάνουν δωρεάν τρόφιμα καί εἴδη πρώτης ἀνάγκης ἀπό τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο στίς Σέρρες, συστήνεται παράρτημά του στήν Νιγρίτα. Ἡ πλουσιόδωρος ἀγάπη τοῦ Ἁγίου Θεοῦ χαρίζει στήν τοπική μας Ἐκκλησία τήν μεγάλη εὐλογία, νά μπορέσει νά λειτουργήσει τήν νέα της αὐτή πρωτοβουλία κοινωνικῆς Συμπαραστάσεως καί ἀλληλεγγύης ἀπό τήν προσεχῆ Κυριακή 11 Μαρτίου μέ τήν τέλεση τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ἐγκαινίων στίς 11 τό πρωί. Τό «Κοινωνικό Παντοπωλεῖο» Νιγρίτης θά λειτουργεῖ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη καί Σάββατο ἀπό τίς 9 τό πρωί μέχρι στή 1 τό μεσημέρι σέ εἰδικῶς διαμορφωμένο χῶρο στό προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νιγρίτης (τηλ. ἐπικοινωνίας: 23220 22507).

Εὐχόμενος ἀπό μέσης καρδίας νά εὐλογήσει ὁ Κύριός μας δαψιλῶς καί αὐτές τίς νέες ποιμαντικές προσπάθειες τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας, ἐπικαλοῦμαι σέ ὅλους σας πλουσία τήν χάρη καί τό ἔλεος τοῦ ἁγίου Θεοῦ.

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός τόν Θεόν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
23η Αυγούστου

Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη του αγίου Καλλινίκου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Η ιστορία διασώζει το εξής περιστατικό μεταξύ του Πατριάρχου Καλλινίκου και του Αυτοκράτορος. Ο Αυτοκράτωρ ζήτησε από τον Πατριάρχη να διαβάση μια ευχή για να γκρεμίσουν μία εκκλησία, που στον τόπο της ήθελαν να χτίσουν μια βρύση. Ο Πατριάρχης του είπε πως δεν υπάρχουν ευχές για να κρεμίζωνται οι εκκλησίες, παρά μόνο για να χτίζωνται. Ο Αυτοκράτωρ όμως επέμενε και τότε ο Πατριάρχης, αντί για άλλη ευχή, είπε· "Δόξα τω Θεώ ανεχομένω...". Οι άνθρωποι ερχόμαστε σε τούτη τη ζωή για να χτίζουμε και όχι να γκρεμίζουμε, "εις οικοδομήν και ουκ εις καθαίρεσιν", όπως λέει ο Αποστολος Παύλος. Μόνο επειδή ανέχεται ο Θεός, μερικοί γκρεμίζουν τη ζωή των ανθρώπων και ξεθεμελιώνουν το πρόσωπο της γης με τη μάταιη καύχηση πως θα το ξαναχτίσουν καλύτερο. "Δόξα τω Θεώ ανεχομένω..."

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ