ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 
Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Χριστός Ἀνέστη! 
 
Συνεχής καί ἀδιάπτωτη εἶναι ἡ φροντίδα τῆς ἁγίας μητέρας μας Ἐκκλησίας γιά τήν πνευματική μας ἐνίσχυση καί τροφοδοσία, ὥστε μέσα μας νά «μορφοῦται» ὁ Χριστός, πού εἶναι ἡ ἀκένωτη πηγή τοῦ ἁγιασμοῦ καί τῆς σωτηρίας μας. Συνοδοιπόρους σ’ αὐτόν τόν τραχύ καί ἀνηφορικό δρόμο ἔχομεν πρωτίστως τόν Σωτῆρα καί Κύριόν μας Ἰησοῦν Χριστόν, τήν Κυρίαν Θεοτόκον, τούς θεοειδεῖς ἀγγέλους καί τούς ἁγίους μας. Οἱ ἅγιοί μας, μέ τήν πρεσβευτική τους δύναμη πρός τόν Θεόν, σκεπάζουν προστατευτικῶς, ἐμπνέουν ἀγωνιστικῶς καί ἐνισχύουν ἁγιαστικῶς τήν ζωήν καί τόν πνευματικό μας ἀγῶνα.
 
Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία σεμνύνεται γιά τούς οὐρανοπολίτες τοπικούς μας ἁγίους, οἱ ὁποῖοι προσεύχονται βεβαίως γιά ὁλόκληρο τόν κόσμο, ἰδιαιτέρως ὅμως γιά τήν ἐπίγεια πατρίδα τους, στήν ὁποῖα ἀγωνίσθηκαν σθεναρῶς καί ἀπό τήν ὁποῖα μετέβησαν στήν ἄληκτη χαρά τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἐκλεκτή θέση ἀνάμεσα στούς τοπικούς μας ἁγίους κατέχει τό εὐλογημένο βλαστάρι τῶν Σερρῶν, ὁ Νεομάρτυς Ἰωάννης, τό καύχημα καί στολίδι τῆς Ἐκκλησίας μας, πού μαρτύρησε μέ φρικτά βασανιστήρια γιά τοῦ «Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία» στά σκοτεινά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, στό δεύτερο ἥμισυ τοῦ 15ου αἰῶνος. Ὁ Νεομάρτυς Ἰωάννης τιμήθηκε ἀμέσως μετά τό μαρτυρικό του τέλος ὡς ἅγιος ἀπό τούς συντοπίτες του, τήν δε ἀκολουθία του ἔγραψε ὁ Μέγας Ρήτωρ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Μανουήλ ὁ Κορίνθιος, ὁ ὁποῖος διέσωσε καί τά στοιχεῖα τοῦ βίου καί τοῦ μαρτυρίου του. Ἡ  τοπική μας Ἐκκλησία ἀποβλέπουσα στήν πνευματική στερέωση καί ἐνίσχυση τῶν πιστῶν, μέ τιμή, σεβασμό ἀλλά καί χαρά πνευματική ἑορτάζει τήν ἱερά μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ Σερραίου τήν 12η Μαΐου ἑκάστου ἔτους. 
 
Τήν Πέμπτη 11 Μαΐου, παραμονή τῆς ἑορτῆς, στίς 7:00 τό ἀπόγευμα, θά τελεσθεῖ ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς στό ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σερραίου, πού βρίσκεται ἐπί τῆς ὁδοῦ Βενιζέλου στόν χῶρο τοῦ παλαιοῦ ὀρφανοτροφείου. Τήν ἁγιώνυμο ἡμέρα, Παρασκευή 12 Μαΐου, θά τελεσθεῖ ἡ Θεία Λειτουργία στό ἑορτάζον Ἱερό Παρεκκλήσιο. 
 
Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, 
 
Μέσα στήν εὐφρόσυνη περίοδο τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σερραῖος προβάλλει ὡς ὁ ἀκοίμητος φύλακας τῆς πόλεώς μας, ὡς ὁ ἔνθερμος πρεσβευτής ὅλων μας πρός τόν Κύριον. Ἄς τιμήσουμε λοιπόν μέ εὐγνωμοσύνη καί πνευματική ἀγαλλίαση τόν συντοπίτη Ἅγιο Νεομάρτυρα Ἰωάννη, ἐκζητοῦντες μέσα ἀπό τήν καρδιά μας τίς δραστικώτατες πρεσβεῖες του πρός τόν Θεόν γιά ἐμᾶς, τίς οἰκογένειές μας, τήν πατρίδα μας πού διέρχεται πολύ δύσκολες ὥρες καί τόν κόσμο ὁλόκληρο.
 
Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν καί πολλῆς ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 
Πρός τό φιλόχριστο πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί, Χριστός Ἀνέστη!
 
Τήν Δευτέραν 8ην Μαΐου, ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου, πανευφήμου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, οὐρανίου προστάτου τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν, ἑορτάζει τά σεπτά ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. κ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ὁ ὁποῖος μέ τήν εὐκαιρία αὐτή θά χοροστατήσει, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς 7ης Μαΐου ἐ. ἔ. καί περί ὥραν 7:00 μ.μ. στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σερρῶν εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, ἐνῶ τήν ἁγιώνυμον ἡμέραν, Δευτέραν 8ην Μαΐου ἐ. ἔ., θά ἱερουργήσει στή θεία Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Στή συνέχεια κατά τό ἔθος τῆς ἡμέρας θά δεχθεῖ τίς εὐχές τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, τῶν ἀρχῶν, τῶν μοναχῶν καί τοῦ λαοῦ στό Ἐπισκοπεῖο (τό πρωΐ μετά τή θεία Λειτουργία μέχρι τή 1:00 τό μεσημέρι καί ἀπό τίς 6:00 μέχρι τίς 9 τό βράδυ).
 
Ἡ ἑορτή τοῦ Ἐπισκόπου τῆς κάθε τοπικῆς Ἐκκλησίας εἶναι, κατά τήν ἱεράν διδασκαλίαν καί παράδοσίν μας, ἑορτή ὁλοκλήρου τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ἐπίσκοπος, ὡς ὁ κατεξοχήν πνευματικός Πατέρας καί διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί «Προκαθήμενος εἰς τόπον Θεοῦ» κατά τόν Ἅγιο Ἰγνάτιο τόν Θεοφόρο, ἀποτελεῖ τό σημεῖον ἑνότητος τῆς κάθε Ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος. Ἡ διακονία του Ἐπισκόπου φανερώνει καί ὑποστασιοποιεῖ τό ζωηφόρον μυστήριον τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ μέσα στόν κόσμο. Διά τοῦτο ἡ τιμή καί ὁ σεβασμός πρός τόν Ἐπίσκοπον εἶναι τιμή καί σεβασμός πρός τόν ἴδιο τόν Χριστό, ὁ Ὁποῖος διά τῆς Ἐκκλησίας Του σώζει καί ἁγιάζει τόν κόσμο. Ἡ ἑορτή τοῦ Ἐπισκόπου, ὡς ἕνα καθαρῶς πνευματικόν καί ἐκκλησιαστικόν γεγονός, συγκαλεῖ ὁλόκληρη τήν τοπική Ἐκκλησία σέ συναγερμόν προσευχῆς καί ἔκφρασιν  σεβασμοῦ καί ἀγάπης γιά τόν Πρῶτον τῆς κάθε τοπικῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀπό Θεοῦ τήν μεγίστην εὐθύνην ἀλλά καί εὐλογίαν νά ἐργάζεται χριστομιμήτως, πρωτευθύνως καί θυσιαστικῶς τό μυστήριον τῆς ἐν Χριστῷ πίστεως καί σωτηρίας μέσα στόν κόσμο. Στήν πνευματική αὐτή χαρά τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιά τήν ἑορτήν τοῦ Ἐπισκόπου μας ἄς εἴμεθα συμμέτοχοι καί κοινωνοί ὅλοι μας.
 
Ἡ δε χάρις καί τό ἀνέσπερον Φῶς τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴθε νά ἁγιάζουν καί νά φωτίζουν τήν ζωήν σας.

Μετά τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης

Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
Ἀρχιμ. Γαβριήλ Παλιούρας

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 59

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
25η Μαΐου

Η μνήμη των ανθρώπων πάντα είν' ευλαβής όχι μόνον απέναντι των ιερών προσώπων, αλλά και απέναντι των γεγονότων που συνδέονται με τα ιερά πρόσωπα. Ο θάνατος των Αγίων, οι ευεργεσίες των κι όταν εζούσαν κι όταν απέθαναν, τα θαύματα με τα οποία εδόξασαν τον Θεό, και τους εδόξασεν ο Θεός, "είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου", όλα είναι υπόθεση ιερή, για να τα θυμάται η Εκκλησία· έτσι και τον Θεό δοξάζει και τους Αγίους τιμά και τους πιστούς διδάσκει. Η τρίτη εύρεση της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, την ανάμνηση της οποίας επιτελεί σήμερα η Εκκλησία, είναι ένα τέτοιο γεγονός άξιο μνείας, που επιτυχημένα εκφράζει τη σημασία του στο τροπάριο της σημερινής γιορτής. "Ως θείον θησαύρισμα εγκεκρυμμένον τη γη, Χριστός απεκάλυψε την κεφαλήν σου ημίν, Προφήτα και Πρόδρομε...". Θησαύρισμα και πλούτος των πιστών είναι τα ιερά λείψανα των Αγίων.

ΡΑΔΙΟ ΚΙΒΩΤΟΣ 99,2 FM

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΙΟΙ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ